O nadačním fondu

O nadačním fondu

Společenská odpovědnost firem je dnes nedílnou součástí jejich prezentace ve společnosti. Ligová fotbalová asociace (LFA) si uvědomuje významnou roli, kterou ve veřejném životě hraje profesionální fotbal, zejména jeho nejvyšší soutěž. A proto ve spolupráci se svými partnery a českými profesionálními kluby založila již v roce 2015 charitativní program pod názvem Zelený život inspirovaný Modrým životem z knížek Jaroslava Foglara.

Nadační fond Zelený život zřídila Ligová fotbalová asociace se záměrem účinné podpory mladých fotbalistů a fotbalistek ve věku 5-15 let, kteří vyrůstají ve ztížených sociálních a ekonomických podmínkách. Sport ani fotbal není výsadou bohatých a cílem nadačního fondu Zelený život je umožnit sportovat dětem, kterým v tom brání nedostatek peněz.

Jak je nadační fond financován?

Zelený život disponuje prostředky z následujících zdrojů:

  • Charitativní dražby fotbalových předmětů
  • Výtěžek ze vstupného z benefičního utkání rozlučky Tomáše Rosického
  • Příspěvky partnerů Ligové fotbalové asociace
  • Příspěvky individuálních dárců

Kdo rozhoduje o přidělení podpory?

Správní rada nadačního fondu, která posuzuje odůvodněnost žádostí, se rozhoduje podle konkrétních okolností a situace žadatele a podle finančních možností nadačního fondu.

Správní rada nadačního fondu Zelený život je složena z následujících členů:

  • Dušan Svoboda, předseda LFA
  • Tomáš Bárta, výkonný ředitel LFA
  • Daniel Hajný, obchodní a marketingový ředitel LFA

Správní rada se schází jednou za tři měsíce a usnášeníschopná je vždy, zasedá-li alespoň polovina členů, z nichž alespoň jeden musí být zástupce LFA.

Kontaktní údaje nadačního fondu:

Nadační fond Zelený život
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8 - Libeň
e-mail: zelenyzivot@lfafotbal.cz
číslo účtu: 1387546298/2700