Tendry

LFA vyhlašuje výběrová řízení na audiovizuální práva ve třech oblastech

Ligová fotbalová asociace vyhlašuje výběrová řízení na audiovizuální práva hned ve třech vybraných oblastech: pro televizní vysílání FORTUNA:LIGY mimo území Česka a Slovenska, na streaming FORTUNA:LIGY pro účely kurzového sázení mimo území Česka a na vysílání audiokomentáře zápasů obou Celostátních ligových soutěží. 

Licence pro televizní vysílání F:L mimo území České republiky a Slovenska a licence na streaming F:L pro účely kurzového sázení mimo území České republiky jsou soutěženy na dobu následujících pěti sezon, počínaje ročníkem 2024/25 a konče ročníkem 2028/29. 

Vítěz tendru na vysílání audiokomentáře obou Celostátních ligových soutěží nabyde licenci na následující tři soutěžní ročníky, počínaje sezonou 2024/25 a konče sezonou 2026/27.

Ligová fotbalová asociace by tímto způsobem chtěla oslovit subjekty, ať už přímo z České republiky, či ze zahraničí, a žádá je o případné vyjádření zájmu. Všechny tři zmíněné soutěže jsou otevřeny co nejširšímu okruhu potenciálních zájemců.

Jediným hodnotícím kritériem pro vyhodnocení vítěze je nabízená cena. Soutěž je koncipována jako dvoukolová a lhůta pro podání nabídek do prvního kola soutěže byla stanovena do 12. dubna 2024. 

Soutěžní podmínky jsou k dispozici na www.lfafotbal.cz/tendry. Závazné vzory návrhů smluv pak obdrží každý zájemce, který o to v souladu s výzvou k podání nabídek LFA požádá. Takový zájemce se tímto krokem samozřejmě zavazuje k dodržování povinnosti mlčenlivosti.

LFA nebude až do ukončení soutěží jejich průběh komentovat ani poskytovat médiím žádná další vyjádření. 

Související dokumenty

Soutěž o práva na televizní vysílání FORTUNA:LIGY mimo území Česka a Slovenska

Soutěž o práva na streaming FORTUNA:LIGY pro účely kurzového sázení mimo území Česka

Soutěž o práva na vysílání audiokomentáře zápasů obou Celostátních ligových soutěží.


LFA launches tenders for audiovisual rights in three areas

The League Football Association announces tenders for audiovisual rights in three selected areas: for television broadcasting of FORTUNA:LIGA outside the Czech Republic and Slovakia, for streaming of FORTUNA:LIGA for betting purposes outside the Czech Republic, and for broadcasting of audio commentary of the first and second leagues’ matches.

The F:L television broadcasting licence outside the Czech Republic and Slovakia, and the F:L streaming licence for betting purposes outside the Czech Republic are tendered for the next five seasons starting 2024/25 and ending 2028/29. 

The winner of the tender for broadcasting of the audio commentary of both the first and second leagues’ matches shall acquire the licence for the next three seasons starting with 2024/25 and ending with 2026/27.

The League Football Association would like to reach out to entities, either directly from the Czech Republic or from abroad, and is asking them to express their interest. The tenders are open to the widest possible range of potential bidders.

The only evaluation criterion for assessing the winner is the price offered. The tender is designed as two rounds, and the deadline to submit the first round’s bids has been set for 12 April 2024.

The tender’s terms and conditions are available at www.lfafotbal.cz/tendry. Bidders who request to bid in accordance with the LFA’s call for bids will then be provided with the binding template of the contract. Such a bidder will, of course, be bound by obligation of confidentiality regarding its content.

The LFA will neither comment on the progress of the tender nor make any further statements to the media until its conclusion.

Related documents

The tender for the rights to television broadcasting of FORTUNA:LIGA outside the Czech Republic and Slovakia

The tender for the rights to streaming of FORTUNA:LIGA for betting purposes outside the Czech Republic