Přihlášení

Členství v LFA

Členy LFA mohou být právnické osoby, obecně fotbalové kluby, se samostatnou právní subjektivitou, pokud splňují podmínky uvedené ve stanovách LFA. Členství ve sdružení LFA je otevřené a založené na principu účasti družstva příslušného fotbalového v profesionální soutěži mužů v České republice (FORTUNA:LIGA a FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA) v aktuálním ročníku.

Členství ve sdružení LFA nově vzniká tomu fotbalovému klubu, jehož družstvo splnilo podmínky závazné přihlášky a současně je účastníkem FORTUNA:LIGY nebo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Členství vzniká k okamžiku podání závazné přihlášky a úhrady stanoveného členského příspěvku.

Členství ve sdružení LFA zaniká tomu fotbalovému klubu, jehož družstvo sestoupilo z profesionálních fotbalových soutěží mužů. Členství zaniká k okamžiku skončení soutěžního ročníku, v němž družstvo člena sdružení sestoupilo do nižší soutěže. Členem LFA tak nemůže být ten fotbalový klub, který nemá družstvo v některé z nejvyšších fotbalových soutěží mužů v aktuálním ročníku soutěže, tj ve FORTUNA:LIZE nebo FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. Zánikem členství ve sdružení nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku ani jeho poměrné části.

Závazná přihláška fotbalového klubu do LFA musí mít následující minimální náležitosti:

 • projev vůle stát se členem sdružení
 • uvedení, zda se účastní I. nebo II. ligy
 • prohlášení o seznámení se a respektování stanov sdružení
 • závazek úhrady členského příspěvku

Každý klub, který postoupí do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY je automaticky vyzván k podání přihlášky do Ligové fotbalové asociace.

Práva a povinnosti členů

Členové sdružení se zavazují

 • dbát o dosáhnutí účelu založení sdružení a za tímto účelem podporovat činnost sdružení
 • dodržovat stanovy a ostatní předpisy platně přijaté ligovým grémiem, jakož i rozhodnutí ligového grémia a ligového výboru
 • respektovat normy, nařízení a rozhodnutí FAČR, FIFA a UEFA

Členové sdružení jsou oprávněni

 • účastnit se zasedání ligového grémia a hlasovat na něm
 • nominovat a volit osoby do příslušných orgánů sdružení
 • žádat informace o činnosti a plánech sdružení, podávat podněty a žádat stanoviska orgány sdružení, které jsou povinné je bez zbytečného odkladu poskytnout
 • nahlížet do právních, finančních a ostatních dokumentů souvisejících s činností sdružení