Přihlášení

Členství v LFA

Členy LFA mohou být právnické osoby, obecně fotbalové kluby, se samostatnou právní subjektivitou, pokud splňují podmínky uvedené ve stanovách LFA. Členství ve sdružení LFA je otevřené a založené na principu účasti družstva příslušného fotbalového v profesionální soutěži mužů v České republice (HET liga a Fortuna národní liga) v aktuálním ročníku.

Členství ve sdružení LFA nově vzniká tomu fotbalovému klubu, jehož družstvo splnilo podmínky závazné přihlášky a současně je účastníkem HET ligy nebo Fortuna národní ligy. Členství vzniká k okamžiku podání závazné přihlášky a úhrady stanoveného členského příspěvku.

Členství ve sdružení LFA zaniká tomu fotbalovému klubu, jehož družstvo sestoupilo z profesionálních fotbalových soutěží mužů. Členství zaniká k okamžiku skončení soutěžního ročníku, v němž družstvo člena sdružení sestoupilo do nižší soutěže. Členem LFA tak nemůže být ten fotbalový klub, který nemá družstvo v některé z nejvyšších fotbalových soutěží mužů v aktuálním ročníku soutěže, tj v HET lize nebo Fortuna národní lize. Zánikem členství ve sdružení nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku ani jeho poměrné části.

Závazná přihláška fotbalového klubu do LFA musí mít následující minimální náležitosti:

 • projev vůle stát se členem sdružení
 • uvedení, zda se účastní I. nebo II. ligy
 • prohlášení o seznámení se a respektování stanov sdružení
 • závazek úhrady členského příspěvku

Každý klub, který postoupí do Fortuna národní ligy je automaticky vyzván k podání přihlášky do Ligové fotbalové asociace.

Práva a povinnosti členů

Členové sdružení se zavazují

 • dbát o dosáhnutí účelu založení sdružení a za tímto účelem podporovat činnost sdružení
 • dodržovat stanovy a ostatní předpisy platně přijaté ligovým grémiem, jakož i rozhodnutí ligového grémia a ligového výboru
 • respektovat normy, nařízení a rozhodnutí FAČR, FIFA a UEFA

Členové sdružení jsou oprávněni

 • účastnit se zasedání ligového grémia a hlasovat na něm
 • nominovat a volit osoby do příslušných orgánů sdružení
 • žádat informace o činnosti a plánech sdružení, podávat podněty a žádat stanoviska orgány sdružení, které jsou povinné je bez zbytečného odkladu poskytnout
 • nahlížet do právních, finančních a ostatních dokumentů souvisejících s činností sdružení